آخرین آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

برای مشاهده آخرین آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران کلیک کنید

دانلود رایگان آئین نامه مشاوران

بخشی از آیین نامه مشاوران را در مقاله زیر مشاهده فرمایید.

تاریخ : ۱۳۸۳.۰۴.۲۳
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۴.۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۲۴۳۵۸۷ مورخ
۱۳۸۱.۱۲.۲۵سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۲۲) قانون برنامه وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ تشخیص‌صلاحیت مشاوران را به شرح زیر تصویب نمود:

(۱)آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران‌
فصل اول – کلیات
ماده ۱ ـ مقررات این آیین‌نامه برای تشخیص صلاحیت مشاورانی به کار می‌رود که برای انجام پروژه‌هایی باویژگیهای زیر، گواهینامه دریافت می‌کنند:
الف ـ بیش از پنجاه (۵۰%) درصد اعتبار آن توسط دولت تأمین شده باشد و یا برای انجام آنها موافقتنامه باسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله شود.
ب ـ طرحهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشور که نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد. ماده ۲ ـ واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی است که خدمات مشاوره ارایه می‌کند.
ب ـ خدمات مشاوره‌:
۱ ـ مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی‌، توجیه فنی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و زیست محیطی و به طورکلی فعالیتهایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در طرح )می‌شود.
۲ ـ مطالعات بنیادی‌، کاربردی و توسعه‌ای
۳ ـ مطالعات موضوعی‌، بخشی‌، جامع و میان بخشی
۴ ـ تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی
۵ ـ طراحی مفهومی‌، پایه‌، تفصیلی و اجرایی
۶ ـ کنترل مهندسی
۷ ـ نظارت بر اجرای طرح‌، نصب و بهره‌برداری
۸ ـ برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
۹ ـ خدمات مهندسی ارزش
۱۰ ـ طراحی و پیاده‌سازی نظامهای کیفیت
۱۱ ـ خدمات مدیریت و مدیریت طرح
۱۲ ـ خدمات برنامه‌ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی
۱۳ ـ پایش و ارزشیابی طرحها
۱۴ ـ خدمات مطالعات آماری
۱۵ ـ خدمات جنبی
پ ـ تشخیص صلاحیت‌: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی مشاور بر اساس این آیین‌نامه ارزیابی و تعیین‌می‌گردد.
ت ـ ارزشیابی‌: فرآیندی است که در آن سطح کیفیت کارهای در دست انجام یا انجام شده مشاور را در مقاطع یادوره زمانی معین‌، تعیین می‌کند.
ث ـ سازمان‌: منظور “سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور” است‌.
ج ـ گواهینامه صلاحیت مشاور: مدرکی است که بر اساس مقررات این آیین‌نامه‌، به منظور اعلام صلاحیت‌مشاور از سوی سازمان برای ارایه خدمات مشاوره صادر می‌شود.
چ ـ تخصص‌: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی‌، در یک زمینه کاریقرار گرفته باشند.
ح ـ گروه تخصصی‌: عبارت است از چند تخصص مرتبط باهم که در این آیین‌نامه به اختصار گروه نامیده می‌شود.
خ ـ پایه‌: عددی است که توان مشاور را در هر تخصص تعیین می‌نماید و بر اساس آن مبلغ حداکثر برآوردکار و یاحق‌الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز مشاور، مشخص می‌گردد.
پایه یک‌، نشانگر بالاترین توان فنی در هر تخصص می‌باشد.
د ـ تعداد کار مجاز: حداکثر تعداد کاری که می‌توان به صورت همزمان به مشاور در یک پایه از هر تخصص ارجاع‌نمود.
ذ ـ حداکثر کار مناسب‌: حداکثر مبلغ برآورد یک کار (یا حق‌الزحمه در مورد تخصصهایی که حق‌الزحمه در آنهاملاک است‌) که می‌توان در یک پایه از هر تخصص به مشاور ارجاع
نمود. (مطابق با جدول شماره ۹ ).
ر ـ سرگروه‌: کارشناسی که دارای شرایط لازم (مطابق جداول ۱-۱ ، ۱-۲ و ۱-۳)(۲) در یک تخصص بوده وسرپرستی فعالیتهای آن تخصص را در تشکیلات مشاور برعهده داشته باشد.
ز ـ پایه نهایی‌: نمایانگر توان فنی و حرفه‌ای مشاور، برای فعالیت در تمام تخصصهای یک گروه می‌باشد.
ژ ـ مشارکت مدنی‌: مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که طبق مقررات منعقد شده است‌.
س ـ مشارکت ثبتی : مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای‌صنعتی به ثبت رسیده باشد.
ش ـ ضریب تعدیل‌: ضریبی است که براساس شاخص قیمتها، توسط سازمان تعیین می‌گردد.

تبصره ـ سایر واژگانی که در این آیین‌نامه به کار رفته و در این ماده تعریف نشده است‌، دارای همان تعاریفی‌است که در قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوط آمده است‌.

فصل دوم – انواع مشاوران‌
ماده ۳ ـ مشاوران‌، برای تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع زیر تقسیم می‌شوند: الف ـ نوع اول ـ شخص حقیقی ـ : کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق این آیین‌نامه واجدصلاحیت شناخته شود.
ب ـ نوع دوم ـ اشخاص حقوقی (غیردولتی‌): بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یاحقوقی غیردولتی و یا ترکیبی از آنها باشد.
پ ـ نوع سوم ـ اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ : براساس قوانین ومقررات برای انجام فعالیتهای نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت‌آنها در اساسنامه قید شده باشد.
ت ـ نوع چهارم ـ اشخاص حقوقی بخش عمومی ـ : بر اساس قوانین و مقررات برای انجام فعالیتهای نظام فنی واجرایی تشکیل یافته و در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی به ثبت رسیده و انجام خدمات مورد درخواست‌در موضوع فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد و این واحدها متعلق به بخش عمومی موضوع ماده (۵) قانون‌محاسبات عمومی کشور باشد.
ث ـ نوع پنجم : سایر واحدهای خدمات مشاوره ایرانی و خارجی و مراکز علمی پژوهشی که حایز شرایط نوع‌اول‌، دوم ،سوم و چهارم نباشند و گروههای همکاری مدنی که برای یک کار خاص تشکیل شده باشد، نوع پنجم‌محسوب می‌شوند.
تبصره ۱ ـ درصورتی که صددرصد سهام ثبتی گروه همکاری متعلق به یک یا چند نوع از انواع واحدهای‌خدمات مشاوره موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه باشد، گروه و پایه شرکت متقاضی‌، بالاترین پایه در هر تخصص که‌توسط سهامداران شرکت متقاضی کسب شده است‌، خواهد بود. شرکتهای تشکیل شده برای سایر کارها، شخصیت‌حقوقی خود را حفظ می‌نمایند.
تبصره ۲ ـ هر یک از واحدهای خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت شده فعلی که حایز شرایط یکی از انواع‌دوم و سوم نباشند، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه‌، سه سال فرصت خواهند داشت (درصورت تمایل به اخذ صلاحیت‌مجدد) تا خود را با شرایط این آیین‌نامه تطبیق دهند. در دوره مذکور آخرین وضعیت رتبه‌بندی این‌گونه واحدها به‌قوت خود باقی خواهد ماند.

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص

خرید و فروش شرکت دوسیلابی

قیمت خرید و فروش شرکت ثبت شده

دانلود کلید ثبت من

فصل سوم – تشخیص صلاحیت مشاوران
ماده ۴ ـ تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی سازمان صورت می‌گیرد.
ماده ۵ ـ سازمان‌، مشاوران را در قالب ضوابط این آیین‌نامه‌، در پایه‌های “سه‌”،
“دو” و “یک‌” در هر تخصص وهمچنین پایه نهایی در گروههای تخصصی‌، تعیین صلاحیت می‌نماید.
تبصره ۱ ـ درصورتی که صلاحیت انجام تمامی تخصصهای یک گروه در پایه یک توسط مشاور احراز گردد،پس از تصویب کارگروه فنی تشخیص صلاحیت‌، مشاور، پایه نهایی را اخذ نموده و با توجه به تعداد کار مجاز در هرتخصص بدون درنظر گرفتن محدودیت حداکثر حق‌الزحمه یا کار مناسب‌، فعالیت می‌نماید.
تبصره ۲ ـ هر مشاور می‌تواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط این آیین‌نامه در تمامی تخصصها وگروههای تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.
ماده ۶ ـ در فهرستی که هر ساله به وسیله دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی استانها تهیه و منتشر می‌شود، نکات زیر مشخص می‌گردد:
الف ـ فهرست کلی خدمات مشاوره مربوط به هر یک از تخصصها.
ب ـ نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذی‌صلاح‌، در هر یک از تخصصها و گروههای تخصصی‌.
پ ـ پایه‌، تخصص‌، گروه‌، مبلغ حداکثر حق‌الزحمه یا کار مناسب و تعداد کار مجاز برای هر مشاور.

تبصره ـ این فهرست می‌بایست در مرکز اطلاع‌رسانی رایانه‌ای دفتر امور مشاوران و پیمانکاران قابل دسترسی و بهنگام باشد.

ماده ۷ ـ ترکیب اعضا و وظایف کارگروه فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ترکیب اعضا:
۱ – مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان به عنوان رییس کارگروه
۲ – یک نفر کارشناس خبره در گروه تخصصی مربوط به انتخاب معاون فنی سازمان
۳ – یک نفر کارشناس خبره با معرفی تشکل صنفی مربوط
۴ – نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط
۵ – نماینده دفتر بخشی ذی‌ربط در سازمان
ب ـ وظایف‌:
۱ ـ تغییر در شرح خدمات و تخصصها، حداکثر ظرفیت یا کار مناسب و تعداد کار مجاز
۲ ـ تصویب احراز صلاحیت مشاوران در پایه نهایی
۳ ـ سایر وظایفی که بر اساس این آیین‌نامه و آیین‌نامه ارجاع کار به مشاوران به‌عهده کارگروه فنی تشخیص‌صلاحیت گذاشته شده است‌.

تبصره ۱ ـ تصمیمات این کارگروه با حداقل سه رأی موافق قابل اجرا می‌باشد.
تبصره ۲ ـ مصوبات موضوع جزء (۱) بند (ب‌) ماده (۷) با تأیید و ابلاغ رییس سازمان اجرا می‌شود.

ماده ۸ ـ گواهینامه مشاوران بسته به مورد در هر تخصص و یا گروه برای مشاوران نوع اول‌، دوم‌، سوم‌، چهارم وگروه همکاری ثبتی صادر می‌شود. واحدهای خدمات مشاوره نوع پنجم و گروههای همکاری مشارکت مدنی‌ ،برای یک کار خاص به صورت موردی درقالب این آیین‌نامه تشخیص صلاحیت می‌شوند.
ماده ۹ ـ شرایط عمومی احراز صلاحیت مشاوران به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ کارشناس حقیقی ایرانی
۱ ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲ ـ دارای تحصیلات دانشگاهی معتبر (حداقل کارشناسی‌) مرتبط با تخصص مورد نظر طبق جدول شماره (۲)با اولویت یک و تجربه مفید و مؤثر (طبق جدول شماره ۴).
۳ ـ در دوران محرومیت یا محکومیت و یا ممنوعیتهای مؤثر در کارهای خدمات مشاوره‌، پیمانکاری‌، طرح وساخت (به طور کلی در زمینه فعالیتهای نظام فنی و اجرایی‌) نباشد.
۴ ـ تعهد به این که در هیچ شرکت پیمانکاری‌، مدیریت طرح و یا شرکتها و مؤسسات مهندسان مشاور وسازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام می‌دهند، جزو افراد الزامی امتیازآور نباشد.
ب : اشخاص نوع دوم‌، سوم و چهارم (اشخاص حقوقی غیردولتی و غیرعمومی و اشخاص حقوقی دولتی وعمومی‌)
۱ ـ انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیتهای (موضوع بند “ب‌” ماده ۲) مرتبط در اساسنامه شرکت قید شده‌باشد.
۲ ـ تعهد به این که از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت‌، در شرکتهای پیمانکاری و یا شرکتهای مدیریت طرح ومؤسسات و شرکتهای مهندسان مشاور و دیگر شرکتها و یا سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام می‌دهند،استفاده نشده باشد.
۳ ـ هیچ یک از شرکا و مدیران و افراد امتیازآور مشاوران در محرومیت یا ممنوعیت قانونی برای انجام خدمات‌مشاوره نباشند.
۴ ـ اشتغال به کار تمام وقت افراد امتیازآور اصلی در شرکت به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاهها ضروریست‌.
۵ ـ دارا بودن تحصیلات تخصصی طبق جدول شماره ۲ (حداقل کارشناسی‌) برای هر یک از اعضای هیأت‌مدیره‌، مدیر عامل و افراد امتیازآور این‌گونه شرکتها الزامی است‌.
۶ ـ تطبیق امتیاز مدیر عامل مشاور، با امتیاز مورد نیاز سرگروه در احراز یکی از تخصصهای مشاور الزامی است‌.

تبصره ۱ ـ شرکتها می‌توانند یک نفر با تخصص امور اقتصادی ،برنامه‌ریزی یا مدیریت در ترکیب هیأت مدیره داشته باشند.
تبصره ۲ ـ شرکا و مدیران و کلیه افراد امتیازآور شرکتهای غیردولتی و غیرعمومی نباید مشمول ممنوعیت‌قانونی معامله با دولت باشند.
تبصره ۳ ـ تعهدات مندرج در بندهای فوق براساس فرم خوداظهاری با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارایه‌می‌گردد.

پ ـ حداقل شرایط کارشناس حقیقی غیرایرانی :
۱ ـ کارشناس حقیقی غیرایرانی دارای حداقل لیسانس ، حسن سابقه و با تجربه مفید و مؤثر در زمینه تخصصی‌مورد نظر که مورد تأیید مراجع رسمی کشور متبوع و یا مراجع معتبر بین‌المللی باشد.
۲ ـ به تشخیص سازمان‌، دارای سابقه تخلف حرفه‌ای نباشد.
۳ ـ به تشخیص سازمان‌، حداقل یک کار نظیر پروژه مورد ارجاع انجام داده باشد.
ت ـ حداقل شرایط اشخاص حقوقی غیرایرانی :
۱ ـ شخص حقوقی غیرایرانی در خارج از کشور به طور رسمی شخصیت حقوقی احراز نموده‌، دارای حسن‌اشتهار و مجاز به ارایه خدمت مشابه در کشور متبوع باشد و مدارک و سوابق کار مربوط از طرف نمایندگی جمهوری‌ اسلامی ایران در آن کشور گواهی شده باشد.
۲ ـ به تشخیص مرجع رسمی کشور مربوط‌، دارای سابقه تخلف حرفه‌ای نباشد.
۳ ـ به تشخیص سازمان‌، در ۵ سال گذشته حداقل یک کار نظیر کار مورد نظر انجام داده باشد.
۴ ـ شعبه خود را در ایران به ثبت رسانده باشد. چنانچه قراردادی با شعبه ایرانی شرکت به امضا برسد، شرکت یامؤسسه اصلی‌، حسن انجام کار را تضمین نماید.

تبصره – در موارد خاص که به علت شرایط ویژه و یا ماهیت کار و یا فقدان مشاور ایرانی واجد شرایط‌، استفاده‌از مشاور خارجی ضرورت داشته باشد، از اشخاص حقیقی یاحقوقی مؤسسات خارجی (با رعایت قانون حداکثراستفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظورصدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵) استفاده می‌شود.

ث ـ حداقل شرایط گروه همکاری
۱ ـ گروه همکاری‌، حایز تخصص لازم برای کار مورد نظر باشد.
۲ ـ میزان همکاری هر یک از اعضای گروه برای کار مورد نظر، متناسب با سهم کار
ارجاعی به هر کدام خواهدبود.
۳ ـ با انعقاد هر قرارداد توسط گروه همکاری ثبتی‌، براساس موافقتنامه و به طور
متناسب ظرفیت اعضای‌ذی‌مدخل اشغال می‌گردد.
ماده ۱۰ ـ عوامل مؤثر بر تشخیص صلاحیت به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ نیروی انسانی متخصص
ب ـ کارهای انجام شده (تجربه کاری شرکت‌)
پ ـ ساختار مدیریتی
ت ـ امکانات پشتیبانی
تبصره ـ طراحی‌، مرمت و احیای آثار ملی ثبت شده تنها توسط مشاورانی که برای این کار تأیید صلاحیت‌شده‌اند، مجاز می‌باشد.
ماده ۱۱ ـ امتیاز کل به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ امتیاز کل برابر است با حاصل‌ضرب ضریب ارزشیابی در مجموع امتیازهای مربوط به عوامل چهارگانه‌(موضوع ماده ۱۰) مطابق با جداول شماره (۱-۱) و (۱-۲) و (۱-۳)(۳) به شرح و رابطه زیر: (امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی + امتیاز تجربه‌کاری + امتیاز نیروی انسانی متخصص‌) × ضریب ارزشیابی = امتیازکل

 برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود آخرین آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران لینک زیر را کلیک کنید

دانلود رایگان آئین نامه مشاوران

 

 

یک نظر برای “آخرین آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

ارسال دیدگاه

طراحی و پیاده سازی توسط وب راد

Call Now Button