آیین نامه جدید رتبه های پیمانکاری

آیین نامه جدید رتبه های پیمانکاری اخذ گواهی نیز دارای قوانین و مقرراتی است که سازمان برنامه و بودجه طی آیین نامه هایی که در سایت خود منتشر میکند به شرکت هایی قصد ورود به این حوزه را دارند ارائه میکند، این آیین نامه ها ممکن است با توجه به شرایط بصورت سالانه یا فصلی تغییر کند و شرایط برای شرکت ها راحت تر و یا سخت تر شود آخرین نسخه از این تغییر هم چندی پیش در پرتابل قرار گرفت و قابل مشاهده برای عموم است.

در ابتدای مرداد ماه سال 1401 آیین نامه جدیدی از سمت سازمان برنامه و بودجه خطاب به شرکت های پیمانکاری ابلاغ شد که با توجه به این آیین نامه این نوع شرکت ها دیگر قادر به دریافت رتبه 5 پیمانکاری با پنجاه و پنج امتیاز و یک مهندس نخواهند بود، مطابق این آیین نامه حداقل امتیاز برای داشتن شرایط، 600 امتیاز است که با یک مهندس 5 سال سابقه و یک مهندس 3 سال قابل اخذ است.

مدارک پیوست شرکت جهت رتبه بندی
مدارک ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ: (ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارك ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ و اﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﻀﺎء ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺷﻮد)

1- ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ (ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت)

2- ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺘﯽ ( ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪ )

3- ﺗﺼﻮﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي رﺳﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺎﮐﻨﻮن ( ﺣﺪاﻗﻞ 15 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ) و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ

4- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﻬﺎم

5- ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻓﺮم روﮐﺶ 76 اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ( ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ روي ﯾﮏ ﺑﺮگ ﻋﺒﺎرت ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﺪارد” را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮگ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ)

6- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮگ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ( ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ) و ﯾﺎ رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮاي 36 ﻣﺎه اﺧﯿﺮ

7- ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ( ﺳﻬﺎﻣﺪاران ) و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ

8- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ( در ﺻﻮرت وﺟﻮد)

ﺗﺬﮐﺮ: ﺗﻌﺪاد 5 ﺑﺮگ ﺳﺮﺑﺮگ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارك ارﺳﺎل ﺷﻮد.
ﻣﺪارك ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

ﭘﺲ از ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري آن ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﺟﺎت، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺪارك ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮوﻧﺪه آن ﺷﺮﮐﺖ ( در زوﻧﮑﻦ آﺑﯽ رﻧﮓ ) ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﯾﺎ ( دﻓﺎﺗﺮ ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارﯾﻬﺎ) ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

1- ﭼﺎپ و اﻣﻀﺎء ﻓﺮم 100 ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺼﺎﻗﯽ

2- ﭼﺎپ و اﻣﻀﺎء ﻓﺮم 200 ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺼﺎﻗﯽ

3- ﭼﺎپ و اﻣﻀﺎء ﻓﺮم 300 ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺼﺎﻗﯽ

4- ﭼﺎپ و اﻣﻀﺎء ﻓﺮم 400 ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺼﺎﻗﯽ

5- ﭼﺎپ و اﻣﻀﺎء ﻓﺮم 500 ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﺼﺎﻗﯽ

6- ﭼﺎپ و اﻣﻀﺎء ﻓﺮم 600 ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ

7- ﻋﻮدت اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺒﻠﯽ

ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻓﺮم 200 ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮادي ﮐﻪ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ در آن ﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ.

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران 1402

برای دیدن آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران 1402 کلیک کنید

طراحی و پیاده سازی توسط وب راد

Call Now Button