• شرکت ثبت شده با موضوع فعالیت مرتبط
  • اخذ کد اقتصادی و کد کارگاهی
  • داشتن مهندسین امتیاز آور تمام وقت
  • داشتن تجربه کاری ( پایه های 1 و 2)
  • داشتن پروژه شاخص با محوریت طراحی (پایه 1)
  •  داشتن هیات مدیره با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و مرتبط
  • داشتن ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی


شرایط عمومی برای رتبه بندی متقاضیان حقیقی

شخصیت های حقیقی مجاز به اخذ رتبه 3 مشاور فنی باید تبعه جمهوری اسلامی ایران و عضو سازمان استان باشند. اشتغال در شرکت های پیمانکاری، سوپیشینه کیفری یا داشتن محکومیت و محرومیت از انجام مشاوره فنی منجر به رد صلاحیت شخص حقیقی می شوند. متقاضیان آقا ملزم به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائمی از خدمت هستند.

شرایط عمومی برای رتبه بندی مشاوران متقاضیان حقوقی

شخصیت های حقوقی ملزم به ثبت قانونی در اداره ثبت شرکت ها هستند. محرومیت یا ممنوعیت شرکت از پرداختن به مشاوره فنی یا عضویت یک یا چند نفر از اعضای شرکت در سازمان استان و یا در شرکت های پیمانکاری منجر به رد صلاحیت اشخاص حقوقی می شوند. هیچیک از مدیران شرکت نباید همزمان کارمند دولت نیز باشند. همچنین شرکت باید طبق آیین نامه  های اخذ رتبه مشاور دارای شرایط و امتیازات لازم باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط وب راد

Call Now Button