رتبه بندی شرکت ها، یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی میزان توانایی شرکت (بر اساس نفرات و سوابق آنها، تجربه کاری و توان مالی) است که طبق ضوابط و آیین نامه¬ توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد.

فرآیند اخذ رتبه های پیمانکاری، مشاور، انفورماتیک نیاز به شرایط خاصی از لحاظ توانمندی نیروهای حاضر در رتبه بندی شرکت دارد، از جمله توان مالی و سطحی قابل توجهی از قرارداد های پروژه های انجام شده.

ارزیابی شرایط اخذ رتبه بندی شرکت ها ،فرآیندی تخصصی است و تخصصی تر از آن ثبت این اطلاعات در سامانه ساجات می باشد .شهر رتبه با در نظر گرفتن شرایط و قوانین و ، علم به فرایند اخذ رتبه و ارتقا گرید پیمانکاری و مشاور، مسیر و پروسه اخذ را کوتاهتر کرده است.

طراحی و پیاده سازی توسط وب راد

Call Now Button